Definitioner

Vikten av att förstå varandra har genom historien antagligen alltid varit lika stor. Det kan gälla så basala saker som ett ja eller ett nej och upp till de mest extrema situationerna där förmågan att uttrycka sig klart och förståeligt kan betyda kärnvapenkrig eller fred. Det är vad vi som individer bygger merparten av vår kommunikation på och vad samhället likt legobitar lagt sin grund på. En grundbult i detta är självklart språket och orden det byggs upp utav. Mycket i min tillvaro kretsar just nu kring definitioner av dessa ord som bygger upp det språk som gör att vi kan kommunicera med- och förstå varandra.

politik

Privat gäller det att vakta sin tunga för att inte hamna i bryderier. Att uppfostra smarta barn gör att man blir expert på att ge svårtolkade svar för att inte låsa sig vid något. Har man en gång, vid ett svagt ögonblick, råkat säga att nästa helg kommer med simhallsbesök blir man kölhalad om dessa planer inte slår in, hur mycket som än kommer i vägen. Orden ”kanske” eller ”sen” blir guld värda i en tillvaro där ovisshet skapar lugn.

Professionellt sätt höjs abstraktionsnivån då en feltolkning kan innebära att en hel verksamhet ifrågasätts. Ta exemplet med ordet medier. Det är ett begrepp som inte alls betydde samma sak för bara ett par år sedan som det gör idag och för ett par år sedan betydde det heller inte samma som det gjorde ytterligare ett par år innan dess. Att då forska om medieanvändning, medieplattformar, massmedier, sociala medier, public service medier, kommersiella medier etc. när begreppet medier inte har en tydlig historisk definition borde vara svårt. Så är det dock inte och det är här mitt dilemma kommer in. Kring vissa begrepp råder en konsensus kring dess definition men där vem man än talar med i själva verket har sin egna, högst individuella, konsensus.

Inom det fält jag bedriver forskning är det inte så att man blundar inför detta faktum. Hela tiden re-definieras begrepp och forskningsartiklar har lätt att fastna i stycke efter stycke av förklarande karaktär med målet att beskriva sin kontext för att utröna vilket begrepp, vilken definition, som har hegemoni. Det är när detta är gjort som problemen uppstår. Då man själv skapat sin kontext, förklarat sina hegemoniska begrepp och dragit slutsatser blir man plötsligt efter detta blind för andras tolkningar, alternativt avfärdar dem som metod- eller teoretiska problem omöjliga att komma runt. Lättjan tar över och man skyller på att man inte kan vara expert på mer än ett fält åt gången.

Ett mer allmänt och tydligt exempel är ordet politik. Ett ord vem man än talar med som nått skolålder har en uppfattning kring men där uppfattningarna går isär. Vad är egentligen politik? Är det den handling politiker utför? Är det allt som på något sätt rör hur ett samhälle styrs? Är det fundamentet individens vardag vilar på i en vidare bemärkelse då allt från infrastruktur, matpriser, skolavgifter, arbetstid och penningvärde styrs av politiska processer? Jag lutar åt att man nog inte kan ställa sig utanför politiken och att allt vad vi kan se omkring oss, såvida vi inte gör anarki och omärkt flyr samhället, är en del utav politiken och att allt kan sägas vara kort och gott ”politik”. Men vad är då politisk kommunikation, politisk marknadsföring, politiska val och så vidare, när allt är politik? Svaret ligger i att det är allt och ingenting samtidigt beroende på vem man frågar.

Jag anser det är viktigt att bestämma sig om ett begrepps definition och innebörd. Jag anser det dock lika viktigt att kunna re-definiera sin egen definition när man inser att den inte längre är lika stark eller korrekt. I dessa valtider, där debatterna i stort sätt går ut på att övertyga motståndaren att det är mitt begrepp som gäller och att man därför måste göra si eller så, är det kanske lite extra viktigt. Framförallt då jag är övertygad om att fler än de som vågar erkänna det egentligen tycker samma sak, de använder bara inte samma begrepp och definitioner och är samtidigt för envisa och kompromisslösa för att någonsin inse detta.

Jonas Appelberg

Jonas Appelberg